Allmänna villkor för Fredrik Segerman PT

 

Genom att anmäla dig till köp av någon av de tjänster som erbjuds på www.fredriksegerman.se godkänner du (i ikryssad ruta vid anmälan) nedanstående allmänna villkor samt betalningsvillkor.

Betalning och säkerhet

Betalning för vald tjänst sker till bankgiro 463-7328. Summan för betalningen anges vid vald tjänst i anmälan. Faktura för vald tjänst skickas per angiven mejl till klienten. Alla priser är angivna inkl. moms.

Fakturan för anmäld tjänst har en inbetalningstid på 10 dagar, eller senast 8 dagar före avsedd start. Om ej inbetalning nått bankgirokontot för Fredrik Segerman PT vid sista betalningsdag, kommer en påminnelsefaktura att sändas ut. En förseningsavgift på 29kr kommer då också att debiteras. Vid försenad inbetalning kommer då även startdatum för tjänsten skjutas fram en vecka (till nästa möjliga startdatum) i väntan på betalning.

Åldersgräns

För att få utnyttja tjänsterna som erbjuds av Fredrik Segerman PT krävs att du är 18 år fyllda.

Personlig information

Du som kund ansvarar för att informationen du registrerar är korrekt. Utan korrekt information kan den valda tjänstens individanpassning försämras och erhållna resultat påverkas.

Fredrik Segerman PT hanterar din information med sekretess och du har enligt svensk lag rätt att när som helst veta vilken personlig information som finns lagrad om dig. Genom att godkänna de Allmänna villkoren godkänner du också att registrerad information om dig används obegränsat för att individanpassa tjänsten till dina förutsättningar. Du erhåller som kund hos Fredrik Segerman PT alltid rätten att ändra eller radera personlig information.

Skador och sjukdom

Innan tjänst påbörjas ansvarar du själv för att ha konsulterat din läkare. Du accepterar också att all träning sker på egen risk. I detta ansvar inkluderas även att informera Fredrik Segerman PT om eventuella skador, sjukdomar och annan vårdkontakt som kan komma att påverka din kosthållning och/eller träningsrutin.

Fredrik Segerman PT är licensierad personlig tränare och innehar inte någon form av medicinsk legitimering, varför vägledningen som ges ej ska behandlas som medicinska råd. Efter sjukdom, skador och dylikt ska råd från medicinska specialister så som, men ej begränsat till, läkare, naprapat, sjukgymnast eller kiropraktor tas i första hand, innan träningsprogram och/eller kostprogram åter används.

Eftersom tjänsterna som erbjuds online sker på distans har du ensamt fullt ansvar för att användandet av råden som ges i den köpta tjänsten på Fredrik Segerman PT sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Fredrik Segerman PT kan därför ej hållas ansvarig för eventuell direkt eller indirekt skada som orsakas av användandet av de tjänster som erbjuds på Fredrik Segerman PT.

Tjänsterna erbjudna av Fredrik Segerman PT på www.fredriksegerman.se är EJ för dig som har ätstörningar. Dessa tillstånd hänvisas vidare till behörig medicinsk specialist.

Det är viktigt att du som gravid anger detta vid anmälan. Träning under graviditet bör anpassas i god tid och i nära samarbete med och konsultering av din läkare.

Anmälan och betalning

Efter gjord anmälan ska betalning ske senast 8 dagar före startdatum. Start för de erbjudna tjänsterna sker varje lördag, där betalning då ska ha skett fredagen 8 dagar före. Detta för att tjänsten som erbjuds ska hinna utföras och skickas ut under helgen före startdatum, så att du har god tid på dig att inhandla mat och eventuella kosttillskott under veckan som löper fram tills lördagen du ska starta.

Användning av betald tjänst

Din anmälan och betalda tjänst är personlig och får ej användas eller överlåtas till andra personer. Tjänsterna är avsedda för privat bruk och får ej spridas eller mångfaldigas genom plattformar så som mejl, bloggar, hemsidor osv. Tjänsternas innehåll får ej heller skrivas ut eller kopieras annat än för personligt bruk.

Avtalsbrott

Vid regelbrott av de Allmänna villkoren förbehåller sig Fredrik Segerman PT att med omedelbar verkan kunna avsluta samarbetet. Återbetalning sker då ej.

Garanti

Tjänsterna som erbjuds på Fredrik Segerman PT baseras på väl undersökt vetenskaplig forskning och noga beprövade metoder. Din målsättning eftersträvas, dock utlovas ingen garanti för att du kommer uppnå dina förväntade målsättningar. Det är helt och hållet ditt ansvar att du följer de utskickade kost-, tränings- och livsstilsrekommendationerna. En realistisk insikt krävs och Fredrik Segerman PT förser dig med verktyg men det är ditt utförande och din disciplin som är den avgörande faktorn.

Avtalstid

Betalning sker per 4-veckorsperiod (OBS, ej per hel månad utan fyra sammanhängande veckor). Den betalda tiden avräknas med start på ifyllt startdatum i anmälan. Perioden är sammanhängande utan paus. Du ansvarar själv för att utnyttja den tid och de tjänster du betalt för under den betalda perioden, någon paus tillräknas alltså inte om du väljer att avvika från de rekommendationer och program som delgivits dig.

Paus vid sjukdom

Vid tillfällig sjukdom så som förkylningar eller liknande kan den betalda tjänsten pausas under en vecka. Förlängning av pausad period kräver läkarintyg. Paus sker en vecka i taget i perioder om lördag till fredag i och med befintligt inrapporteringsdatum på lördagsmorgnar.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din anmälan inom 14 dagar från gjord anmälan. Ångerrätten upphör i den stund produkter för avsedd tjänst färdigställts och per mejl skickats ut till dig. Enligt konsumentverket gäller ej distanslagen vid varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel. Eventuell återbetalning vid ångrande av anmälan sker senast 30 dagar efter du rapporterat ångrad anmälan. OBS utebliven betalning ses ej som giltig avanmälan utan avanmälan skall ske per mejl till Fredrik Segerman PT på fredrik@fredriksegerman.se.

Kontakt

Kontakt mellan Fredrik Segerman PT och klient sker via mejl. Du ansvarar för att mejl från Fredrik Segerman PT ej hamnar i din skräpkorg och skulle svar från Fredrik Segerman PT vara försenat, vänligen hör av dig omgående för avstämning, i och med risken för att information ej når fram.

Immateriella rättigheter

Fredrik Segerman PT och www.fredriksegerman.se omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till www.fredriksegerman.se och Fredrik Segerman PT ägs av Fredrik Segerman PT. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Fredrik Segerman PT och www.fredriksegerman.se.

Lagval och tvist

Eventuell tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första hand försöka lösas i samförstånd mellan parterna. Då parterna inte kan komma överens skall tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Båda parter äger alltid rätt att begära uppkommen tvist prövad av allmän domstol.

Övrigt

Fredrik Segerman PT har full rättighet att ändra de Allmänna villkoren, utbudet av tjänster samt prissättningen på dessa.

Särskilda villkor

Två gånger varje år (i januari och i skiftet maj/juni) kan paus i anmäld tjänst komma att gälla då Fredrik Segerman PT har tentamensperiod på sin Läkarutbildning. Fredrik Segerman PT kommer i god tid att höra av sig till berörda klienter gällande exakta datum för denna uppehållsperiod. Uppehållsperioden är självklart gratis och det fortskridande samarbetet återupptas dagen efter skriven tentamen. Fredrik Segerman PT kommer i mån om tid ge rekommendationer kring dessa två uppehållsveckor i förväg, medan mejlrespons under den angivna uppehållsperioden ej kommer att ske.